Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Облог Юрiй Костянтинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.03.2015
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ЗОВНIШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФIРМА "КРАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
39631, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2
4. Код за ЄДРПОУ
05593453
5. Міжміський код та телефон, факс
(0536)76-62-10 (0536)77-16-73
6. Електронна поштова адреса
ftf.info@kraz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.03.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 56 (4100) Бюлетень. Цiннi папери України. 30.03.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2 в мережі Інтернет 01.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.03.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Бабiч Федiр Павлович д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Повноваження Голови Наглядової ради Бабiча Федора Павловича припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» вiд 26 березня 2015 року в зв'язку з пропозицiєю акцiонера Скiчко Ю.В. щодо внесення змiн до персонального складу Наглядової ради. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" (0,0000 %). Перебував на данiй посадi з 10.05.2011 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.03.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Кушнєрова Алла Петрiвна д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Повноваження члена Наглядової ради Кушнєрової Алли Петрiвни припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» вiд 26 березня 2015 року в зв'язку з пропозицiєю акцiонера Скiчко Ю.В. щодо внесення змiн до персонального складу Наглядової ради. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" (0,0000 %). Перебувала на данiй посадi з 12.04.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.03.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Сорвiн Вiктор Валентинович д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Повноваження члена Наглядової ради Сорвiна Вiктора Валентиновича припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» вiд 26 березня 2015 року за пропозицiєю акцiонера Скiчко Ю.В. щодо внесення змiн до персонального складу Наглядової ради. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" (0,0000 %). Перебував на данiй посадi з 21.03.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.03.2015 обрано Голова Наглядової ради Бабiч Федiр Павлович д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» вiд 26 березня 2015 року. Обраний Головою Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 26.03.2015 року (Протокол № 1). Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний юрисконсульт ПАТ "АвтоКрАЗ", Голова Наглядової ради ПАТ "ЗТФ "КрАЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.03.2015 обрано член Наглядової ради Кушнєрова Алла Петрiвна д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Обрана членом Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» вiд 26 березня 2015 року. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Строк, на який призначено особу – 3 роки. начальник адмiнiстративно-господарського вiддiлу ПАТ «ЗТФ «КРАЗ», член Наглядової ради ПАТ "ЗТФ "КРАЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
26.03.2015 обрано Член Наглядової ради Наливайко Олександр Вiкторович д/в д/в
д/в
0.0000
Зміст інформації:
Обраний членом Наглядової ради ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗТФ «КРАЗ» вiд 26 березня 2015 року за пропозицiєю акцiонера Скiчко Ю.В. щодо внесення змiн до персонального складу Наглядової ради. Згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. Строк, на який призначено особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ВАТ «ЗТФ «КрАЗ» - експерт з зовнiшньоекономiчних питань; ПАТ «АвтоКрАЗ» - начальник вiддiлу реалiзацiї запчастин; начальник вiддiлу готової продукцiї; начальник вiддiлу контролю цiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.